تاریخچه آلکان دریک نگاه

70 سال آلکان

ما می دانیم که بینائی هدیه ای است ارزشمند وسپاسگزار شمائیم که به ما این فرصت را دادید تا به بهترشدن بینائی شما کمک کرده و به زندگی شما کیفیت بخشیم.

25 ژانویه 2017

در سال 1945 میلادی، روبرت الکساندروویلیام کانرفروشگاه کوچکی در شهر فورت ورث تکزاس راه انداختند. در سال 1947 میلادی وقتی با یکدیگر شرکتی تأسیس کردند هنوز ناشناخته بودند چنانچه شرکت آنها و محصول آنها نیز ناشناخته بود. آنها آلکان را رؤیای دست نیافتنی خواندند.
اکنون پس از گذشت 70 سال می دانیم که رؤیای آنها نه تنها دست نیافتنی نبود که که به لطف تعهد و پایداری تمامی افرادی که در این سازمان نقشی ایفا کرده و در نگرش ما سهمی برعهده داشتند به تحقق پیوست تا به بینائی بهبود و به زندگی کیفیت بخشند.
سپاسی ویژه نثار تمامی آنان که کمک کردند تا این کمپانی نقش رهبری را درعرصه مراقبتهای چشمی در سطح جهان برعهده گیرد. سپاس به آنها که خستگی ناپذیر تلاش کردند تا دیدگاه ما تحقق یابد. و سپاس نثار همکاران و فعالان عرصه پزشکی که ما را با بیماران پیوند زدند و همراهان ما بودند برای نگاهی دوباره به چگونگی مراقبت از چشمها.

تاریخچه آلکان دریک نگاه


72 سال نوآوری درکیفیت بخشی به بینائی

آلکان درسال 1945 میلادی به عنوان یک فروشگاه کوچک ابزار چشم پزشکی درفورت ورث تگزاس راه اندازی گردید. از آن زمان شرکت راهی طولانی و سرشاراز تلاش را برای رسیدن به قله های موفقیت و پیشتازی در جهان در زمینه مراقبتهای چشمی طی نمود. برای آشنائی با مراحل این پیشرفت نگاهی داریم بر زمان نگار تاریخچه شرکت.

1945
1947
1950
1953
1959
1962
1964
1969
1971
1978
1980
1981
1983
1984
1988
1989
1990
1994
1996
2000
2001
2004
2008
2011
2014
2015
2016